1
Extended Learning to platforma do szkole?, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? b?d? bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? wiedzy mi?dzy uczestnikami i monitoring rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

What is this website?

Wastenot Wales is a place for Wastenot groups in Wales to share ideas, news and other information between each other and everyone who wants to come together to make Wales

Latest Comments